UŽÍVATEĽSKÉ MENU
VÝBER JAZYKA
Späť Detailný filter
Späť Detailný filter
Späť
Späť

Šieste najlacnejšie bublinky v košíku sú automaticky zadarmo. Pozrieť pravidlá. Nakúpte nad 50 € a vyhrajte Prosecco v hodnote 200 €. PROSECCO súťaž.

Pravidlá súťaže o Prosecco Serena Wines

 

1. Usporiadateľ a cieľ súťaže

Usporiadateľom propagačnej spotrebiteľskej súťaže s názvom Súťaž o Prosecco Serena Wines (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť CORNER SK spol. s r.o., so sídlom Krížna 12, 811 07 Bratislava, IČO 31377971, zapísaná v oddiel Sro, vložke číslo 7477/B registra Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „spoločnosť“ alebo „usporiadateľ“).

Cieľom organizovania uvedenej súťaže je zviditeľnenie a propagácia e-shopu www.wineplanet.sk, produktov spoločnosti a odmenenie zákazníkov. Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“) a súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov.

 

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 8.7. 2024 do 28.7. 2024 (ďalej ako „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne dňa 30.7. 2024 a výherca bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej adresy.

 

3. Podmienky účasti v súťaži a účastníci súťaže

Účastníkom súťaže (ďalej „súťažiaci“) môže byť výhradne fyzická osoba – občan – ktorá má v deň uskutočnenia objednávky viac ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú zo súťaže vylúčení. Súťaže sa nemôžu zúčastniť ani zamestnanci spoločnosti a ich blízke osoby.

Účastník súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Podmienkou na zapojenie do súťaže je uvedenie e-mailového kontaktu súťažiaceho, na ktorom bude súťažiaci kontaktovaný.

 

4. Mechanizmus súťaže a výhry

Výhrou je 1x poukážka na Prosecco Serena Wines v hodnote 200 €.

Do súťaže sú súťažiaci zaradení automaticky, ak si v termíne od 8.7. - 28.7. 2024 urobia nákup v hodnote nad 50 €. Nákup sa môže uskutočniť na eshope WinePlanet.sk alebo v predajniach WinePlanet. Pri nákupe vína v predajni obslužný personál vyzve súťažiaceho k vyplneniu formulára s kontaktnými údajmi pre účel kontaktovania výhercu. Vyhodnotenie súťaže prebehne 30. 7. 2024.

Výhra sa neodovzdá v prípade, že organizátor zistí, alebo bude mať podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla súťažiacemu k výhre.

Výhra zo súťaže je oslobodená od dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujú výšku 350 eur, a teda nepodliehajú zdaneniu, s výnimkou výhry, ktorej hodnota je vyššia ako suma ustanovená v § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

5. Osobné údaje

Súťažiaci zapojením do súťaže dobrovoľne poskytuje spoločnosti osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) a udeľuje súhlas v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov k spracúvaniu osobných údajov za účelom vykonávania marketingových činností spoločnosťou. Súčasne súhlasí s využitím svojej e-mailovej adresy za účelom doručovania informácií komerčnej komunikácie od spoločnosti. Súhlas sa poskytuje na dobu 5 rokov a tento môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného spoločnosti.

Podrobné informácie ohľadne ochrany osobných údajov sú uvedené na wineplanet.sk/osobne-udaje-a-ich-ochrana.

 

6. Osobitné ustanovenia

Spoločnosť si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo jej pravidlá. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie spoločnosti konečné a záväzné. Ak sa spoločnosť dozvie, že súťažiaci na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, spoločnosť bude oprávnená vylúčiť takéhoto súťažiaceho zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Ak bude mať spoločnosť podozrenie, že súťažiaci nadobudol kupóny nekalým spôsobom, spoločnosť môže vyžiadať doklady potvrdzujúce nákup káv. Ak súťažiaci nebude schopný preukázať nákup, jeho nárok na výhru zaniká. Spoločnosť nie je zodpovedná za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia súťaže. Spoločnosť nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Spoločnosť nie je zodpovedná za kuriérske služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sama. Spoločnosť nie je zodpovedná za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a kuriérskou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas kuriérskej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie spoločnosti konečné a záväzné.

 

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 2. 7. 2024