Doprava zadarmo nad 50 EUR 300 000 fliaš a 2 500 druhov vína na sklade Viac ako 25 rokov na trhu
Späť Detailný filter
Späť Detailný filter

Degustácia Bubbly Night v Banskej Bystrici Už 29.11.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE Vytočte si Prosecco

 

  1. Usporiadateľ a cieľ súťaže

 

Usporiadateľom propagačnej spotrebiteľskej súťaže s názvom „Vytočte si Prosecco“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť CORNER SK spol. s r.o., so sídlom Krížna 12, 811 07 Bratislava, IČO 31377971, zapísaná v oddiel Sro, vložke číslo 7477/B registra Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „spoločnosť“).

Cieľom organizovania uvedenej súťaže je zviditeľnenie a propagácia e-shopu www.wineplanet.sk, produktov spoločnosti a odmenenie zákazníkov.

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“) a súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov.

Súťaž prebieha prostredníctvom programového doplnku Koloo.net, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Pixal, s.r.o.

 

  1. Termín a miesto konania súťaže

 

Súťaž sa uskutoční na stránkach www.wineplanet.sk v dňoch od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019 (ďalej ako „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

 

  1. Podmienky účasti v súťaži a účastníci súťaže

 

Účastníkom súťaže (ďalej „súťažiaci“) môže byť výhradne fyzická osoba – občan – ktorá má v deň uskutočnenia objednávky viac ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Zľavové kupóny sú platné počas doby konania súťaže a platnosť zľavového kupónu nie je možné predĺžiť. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže iba jedenkrát do dňa.

Výhry sa môžu počas doby trvania súťaže meniť, aktuálny zoznam výhier je zobrazený priamo v kotúči programového doplnku Koloo.net (ďalej len „kolotoč“). Neuplatnené zľavové kupóny nie je možné nahradiť finančnou náhradou alebo sa inak dožadovať protiplnenia z nevyužitej výhry. Zľavové kupóny sa uplatňujú iba v e-shope www.wineplanet.sk.

Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo akciu ukončiť bez udania dôvodu. Usporiadateľ akcie nenesie zodpovednosť za prípadné problémy so zobrazením kolotoča.

Súťažiaci vyplnením údajov a stlačením tlačidla „Pokračovať do hry“ súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlasí so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel.

 

  1. Mechanizmus súťaže a výhry

 

Podmienkou na zapojenie do súťaže je uvedenie mena, priezviska a e-mailového kontaktu súťažiaceho, na ktorý mu bude zaslaný informačný e-mail k výhre  a stlačenie tlačidla „Pokračovať do hry“. Aktiváciou roztočenia kolotoča sa súťažiacemu náhodným spôsobom zastaví kolotoč na príslušnej výhre v podobe zľavy, darčeka či iného zvýhodnenia na nákup na www.wineplanet.sk (ďalej aj „výhra“ alebo „zľavový kupón“).

Všetky výhry v súťaži sú prideľované automatickým náhodným systémom a výhercovia sú informovaní o výhre ihneď, prostredníctvom vygenerovanej správy a následne potvrdzujúcou e-mailovou správou. Podmienkou uplatnenia výhry je nákup na e-shope www.wineplanet.sk a zadanie kódu zľavového kupónu pri objednávke.  Výhra sa priraďuje k akémukoľvek nákupu alebo k nákupu nad určitú hodnotu definovanú v samotnej výhre.

Výhra zo súťaže je oslobodená od dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúce výšku 350 eur nepodliehajú zdaneniu, s výnimkou výhry, ktorej hodnota je vyššia ako suma ustanovená v § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 

  1. Osobné údaje

 

Súťažiaci zapojením do súťaže dobrovoľne poskytuje spoločnosti osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) a udeľuje súhlas v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov k spracúvaniu osobných údajov – mena, priezviska a e-mailového kontaktu súťažiaceho – za účelom vykonávania marketingových činností spoločnosťou. Súčasne súhlasí s využitím svojej e-mailovej adresy za účelom doručovania informácií komerčnej komunikácie od spoločnosti. Súhlas sa poskytuje na dobu 5 rokov a tento môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného spoločnosti.

Podrobné informácie ohľadne ochrany osobných údajov sú uvedené na https://wineplanet.sk/osobne-udaje-a-ich-ochrana.

 

  1. Osobitné ustanovenia

 

Spoločnosť si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo jej pravidlá. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie spoločnosti konečné a záväzné. Ak sa spoločnosť dozvie, že súťažiaci na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, spoločnosť bude oprávnená vylúčiť

takéhoto súťažiaceho zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Ak bude mať spoločnosť podozrenie, že súťažiaci nadobudol zľavové kupóny nekalým spôsobom jeho nárok na výhru zaniká. Spoločnosť nie je zodpovedná za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia súťaže. Spoločnosť nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži alebo výhrou. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Spoločnosť nie je zodpovedná za kuriérske služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sama. Spoločnosť nie je zodpovedná za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a kuriérskou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas kuriérskej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie spoločnosti konečné a záväzné.

 

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 1. 7. 2019.