Doprava zadarmo nad 50 EUR Viac ako 300 000 fliaš a 2 500 druhov vína na sklade
Späť Detailný filter
Späť Detailný filter

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE VALENTÍNSKA SÚŤAŽ

 

1. Usporiadateľ a cieľ súťaže

Usporiadateľom propagačnej spotrebiteľskej súťaže s názvom „Valentínska súťaž“

 (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť CORNER SK spol. s r.o., so sídlom Krížna 12, 811 07 Bratislava, IČO 31377971, zapísaná v oddiel Sro, vložke číslo 7477/B registra Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „spoločnosť“).

Cieľom organizovania uvedenej súťaže je zviditeľnenie a propagácia e-shopu www.wineplanet.sk, produktov spoločnosti a odmenenie zákazníkov.

Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“) a súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov.

 

2. Termín a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1. 2. 2019 do 14. 2. 2019 (ďalej ako „doba konania súťaže“ na území

Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

 

3. Podmienky účasti v súťaži a účastníci súťaže

Účastníkom súťaže (ďalej „súťažiaci“) môže byť výhradne fyzická osoba – občan – ktorá má v deň uskutočnenia objednávky viac ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú zo súťaže vylúčení. Súťaže sa nemôžu zúčastniť ani zamestnanci spoločnosti a ich blízke osoby.

Účastník súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlasí so

znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel.

Podmienkou na zapojenie do žrebovania o hlavnú výhru je uvedenie emailového kontaktu súťažiaceho, na ktorom bude prípadný výherca kontaktovaný.

 

4. Mechanizmus súťaže a výhry

Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

Účastník sa zúčastní súťaže tým, že v dobe konania súťaže napíše komentár k príspevku a/alebo zodpovie v aplikácii Messenger na Facebookovom profile Wineplanet náhodnú otázku.

Výhry v súťaži sú prideľované automatickým náhodným systémom. V súťaži sú zaradené tieto výhry:

 

10 x Fľaša Coté des Roses od Gérard Bertrand – pre 10 náhodne vybraných výhercov z komentárov na Facebookovom profile. Žrebovanie sa uskutoční vo viacerých kolách v  čase od 1. 2. do 12. 2. 2019.

Hlavná výhra: 18 vín od Gérard Bertrand – pre jedného výhercu, ktorý sa vyberie zo súťažiacich výhradne cez aplikáciu Messenger. Žrebovanie sa uskutoční 14. 2. 2019.

 

Organizátor je oprávnený overiť platnosť e-mailovej adresy, ktorú súťažiaci vyplnil do Messengeru. Pokiaľ bude e-mailová adresa neplatná, bude tento súťažiaci vyradený zo Súťaže bez nároku na výhru.

Výhra se nepredá v prípade, že Organizátor zistí, alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého z Účastníkov súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla danému Účastníkovi súťaže k Výhre.

 

5. Osobné údaje

Súťažiaci zapojením do súťaže dobrovoľne poskytuje spoločnosti osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“) a udeľuje súhlas v zmysle platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov k spracúvaniu osobných údajov za účelom realizácie súťaže.

 V druhom samostatnom súhlase môže súťažiaci súhlasiť s poskytnutím osobných údajov za účelom doručovania informácií komerčnej komunikácie od spoločnosti. Súhlas sa poskytuje na dobu 10 rokov a tento môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom odhlásenia v spodnej časti došlého emailu alebo prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného spoločnosti.

 

6. Osobitné ustanovenia

Spoločnosť si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž alebo jej pravidlá. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie spoločnosti konečné a záväzné. Ak sa spoločnosť dozvie, že súťažiaci na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, spoločnosť bude oprávnená vylúčiť

takéhoto súťažiaceho zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Spoločnosť nie je zodpovedná za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia súťaže. Spoločnosť nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacim alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Spoločnosť nie je zodpovedná za kuriérske služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sama. Spoločnosť nie je zodpovedná za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a kuriérskou prepravou na adresu výhercu. Zásielky sú počas kuriérskej prepravy kryté v rámci podacích podmienok a platného reklamačného poriadku kuriérskej služby. Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie spoločnosti konečné a záväzné.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 1. 2. 2019